Regulamin NINJA RUN by HUNT RUN

Regulamin

Regulamin NINJA RUN by HUNT RUN 2020

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w wydarzeniach o charakterze wyścigów przez tor z przeszkodami organizowanych przez SAA Ideas sp.z.o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Fundację Sportowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie.
  2. Dla celów promocji festiwalu używa się określenia „Hunt Run - NINJA RUN by HUNT RUN lub NINJA RUN By Hunt Run&OSPRO.
  3. Stroną promującą wydarzenia sportowe jest www.huntrun.pl, www.sportowehoryzonty.pl oraz portale społecznościowe
  4. Udział w każdym wydarzeniu jest całkowicie dobrowolny.
  5. Aktywny udział w każdym wydarzeniu sportowym jest możliwy - wyłącznie - po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją, założeniu konta w serwisie www.b4sportonline.pl lub innych portali partnerskich przy rejestracji na wydarzenie oraz wyrażeniu odpowiednich zgód, złożenia odpowiednich oświadczeń i akceptacji wszystkich warunków uczestnictwa.
  6. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu przez Uczestnika jest obowiązkowe.

 

CEL i MISJA IMPREZ

 

  1. Misja aktywizacja lokalnego społeczeństwa poprzez: organizację 2 dniowego wydarzenia sprawdzającego sprawność uczestników
  2. Rozwój i promowanie dyscypliny sportowej Ninja OCR w Polsce i na świecie.

 

 

ORGANIZATOR

 Fundacja Sportowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie, przy ul. Skwer Wyszyńskiego 4/61, 00-001 Warszawa, zwane dalej "Organizatorem" oraz SAA Ideas sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Relaksowa 37/28, 02-796 Warszawa

Kontakt do organizatora:

Email: [email protected]

Oficjalna strona internetowa:  www.sportowehoryzonty.pl ,  www.HuntRun.pl

Fanpage: www.facebook.com/HuntRun

Instagram: https://www.instagram.com/bieghuntrun

Youtube: https://www.youtube.com/user/DirtHunterP

 

TERMIN, SKRÓCONY HARMONOGRAM I MIEJSCE FESTIWALU 

 1. Wydarzenia sportowe odbywają się w całej Polsce. Miejsca Wydarzeń, godziny startów oraz szczegóły dotyczące trasy wszystkich biegów są dostępne na stronie internetowej Organizatora: www.huntrun.pl [dalej jako „Strona internetowa”] na stronach dedykowanych wydarzeniom, np. szczegóły odnośnie miejsca, terminu i harmonogramu dla Wydarzenia NINIARUN by Hunt Run&OSPRO Warszawa Uczestnik znajdzie tutaj:
  http://www.huntrun.pl/ninjarun-warszawa

 2. W Wydarzeniu mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy, zarejestrowani do udziału w Wydarzeniu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany daty i/lub miejsca Wydarzenia, przy czym Uczestnik, zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej oraz w formie mailowej, nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem Wydarzenia, chyba że okaże się to niemożliwe. Dokonanie zmian nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika ani jakichkolwiek roszczeń Uczestnika w stosunku do Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia bez podania przyczyn. W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje, wedle jego wyboru, prawo do zapisania się na inne Wydarzenie lub żądania zwrotu uiszczonej opłaty startowej. O odwołaniu Wydarzenia Organizator poinformuje Uczestników poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej oraz w formie mailowej, przekazując szczegóły zapisu na inne Wydarzenie lub zwrotu wniesionych opłat.

 

 

PRZESZKODY

 

Na każdym torze znajdują się przeszkody sztuczne , których liczba i stopień trudności uzależniona jest od rodzaju wybranego przez Uczestnika dystansu (dzieci, juniorzy, dorośli). Dla dorosłych jest to 8-10 przeszkód, natomiast dla dzieci 5-6. 

Przeszkody przygotowywane są przez naszego partnera OSPRO.PL

UCZESTNICTWO

 

  1. W wyścigu na torze dla dorosłych mogą brać udział osoby, które mają ukończone 18 lat oraz osoby, 
  2. W wyścigu na torze dla juniorów mogą brać udział osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończą 14 lat oraz w dniu rozpoczęcia wydarzenia sportowego do ręczą do biura zawodów zgodę na uczestnictwo w wydarzeniu podpisaną
  3. Prawo do startu w wyścigu na torze dla dzieci mają małoletni, którzy w dniu rozpoczęcia Wydarzenia mają ukończone co najmniej 6 lata i nie więcej niż 16 lat.
  4. Warunkiem udziału w każdym wyścigu jest każdorazowo:
   a) Założenie konta w serwisie www.b4sportonline.pl i wypełnienie formularza zgłoszeniowego;
   b) Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu;
   c) Akceptacja udziału na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i skomplikowania toru przeszkód, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia;
   d) Wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa powyżej;
   e) Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika w przekazach medialnych oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów.

  ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

 1. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania jego utrwalonego wizerunku w następujących formach:
  −  Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
  −  Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom Organizatora egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie,
  −  Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
  −  Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
  −  Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  −  Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
  −  Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
  −  Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w Wydarzeniu w postaci zdjęć z Wydarzenia
 2. Rozpowszechnianie wizerunku, o którym mowa w pkt. 6 powyżej odbywa się w oparciu o zezwolenie, o którym mowa w art. 81 ust.
  1 zd. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zezwolenie jest udzielone przez Uczestnika poprzez akceptację niniejszego Regulaminu:
  a) podczas zapisu online na konkretny wyścig na stronie www.b4sportonline.pl/
  b) podczas akceptacji online oświadczenia na stronie www.b4sportonline.pl/
  c) podczas podpisania oświadczenia w formie papierowej przed startem.
 3. Zezwolenie udzielone przez Uczestnika w powyższy sposób jest oświadczeniem woli wyrażonym w rozumieniu art. 60 k.c. w związku
  z art. 81 ust. 1 zd. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawa pokrewnych. 
 4. Oświadczenie woli – zezwolenie nie może być swobodnie cofnięte po wyrażeniu i zrealizowaniu Festiwalu, gdyż zgodnie z art. 61 § 1 zd. 2 k.c. odwołanie oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.
 5. Przetwarzanie wizerunku Uczestnika nie narusza przepisów RODO i odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z którym: „Przetwarzanie jest zgodne z prawem,gdy jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią”.
 6. Lista oficjalnych partnerów Organizatora i sponsorów, którzy mogą publikować wizerunek Uczestnika dostępna jest na Stronie internetowej Organizatora.

ZASADY ZAPISÓW

  1. Limit uczestników jest ustalany oddzielnie dla każdego wyścigu i jest szczegółowo opisany na stronie dedykowanej wydarzenia.
  2. Warunkiem zapisania się na WYDARZENIE jest założenie konta w serwisie www.b4sportonline.pl ,wypełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na stronie internetowej i uiszczenie wpisowego. Informacja o serwisach partnerskich znajduje się na stronie dedykowanej Wydarzenia.
  3. Dokonując zapisu na Wydarzenie Uczestnik wskazuje datę startu oraz rodzaj wyścigu w jakim będzie uczestniczył; ponadto Uczestnik wskazuje preferowaną przez niego godzinę startu. Przy każdej fali system wskaże ilość wolnych miejsc na daną falę, a przypadku wyczerpania się miejsc zablokuje możliwość rejestracji na daną godzinę
  4. Zapisy na wyścig z gwarancją otrzymania wszystkich świadczeń przyjmowane są do 2 dni przed startem Wydarzenia.
  5. Dokonanie zapisu w terminie późniejszym jest możliwe w miarę dostępności miejsc na miejscu, przy czym Organizator nie gwarantuje kompletności pakietu startowego osobom, które dokonają zapisu po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4 powyżej.
  6. Zapisy online zamykane są na 2 dni przed Wydarzeniem, szczegółowe daty zamknięcia zapisów można znaleźć na stronie dedykowanej Wydarzeniu. Po tym terminie Uczestnik może dokonać zapisu wyłącznie w biurze zawodów Wydarzenia.

 

OPŁATA STARTOWA

  1. Wysokość wpisowego uzależniona jest od terminu zapisu na Wydarzenie oraz rodzaju wyścigu, przy czym ostateczna jej wysokość uzależniona jest od daty dokonania płatności, nie zaś od daty wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
  2. Wysokość wpisowego dla każdego wyścigu określona została w Cenniku opublikowanym na Stronie Internetowej na dedykowanej stronie Wydarzenia.
  3. Wpisowe należy wpłacić w terminie 2 dni licząc od dnia rejestracji, jednak nie później niż przed zamknięciem zapisów na dane Wydarzenie przez system szybkiej płatności umieszczony na Stronie internetowej przy zapisie. Po upływie terminu, o którym mowa powyżej Organizator może przenieść nieopłacone zgłoszenie rejestracyjne do ostatniej serii danego wyścigu bez powiadomienia o tym Uczestnika. Możliwe jest też uiszczenie wpisowego w biurze zawodów gotówką, w ramach dostępności miejsc na wybrany wyścig. Organizator ma prawo pobrać w takim przypadku dodatkową opłatę administracyjną.
  4. Po wysłaniu zgłoszenia rejestracyjnego i uiszczeniu opłaty uczestnik ma prawo edytować swoje dane osobowe w terminie do zamknięcia zapisów.

 

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I REZYGNACJI Z UDZIAŁU 

W WYDARZENIU I WYŚCIGU

 

  1. W terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy, przez co rozumie się dzień, w którym spełnione są łącznie następujące warunki – Uczestnik wypełnił formularz zgłoszeniowy i uiścił wpisowe, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Po upływie powyższych terminów prawo to wygasa. 
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Organizatora – FUNDACJĘ SPORTOWE HORYZONTY. z siedzibą w Warszawie, o swojej decyzji. Informację taką należy przesłać drogą elektroniczną na adres: [email protected], przy czym powinna ona zawierać jednoznaczne oświadczenie o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy. Zwrot kwoty nastąpi na konto wskazane przez Konsumenta
  3. W przypadku odstąpienia od umowy Organizator zwróci wszystkie otrzymane od Uczestnika płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia, w którym zostanie on poinformowany o decyzji Uczestnika. Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów związanych ze zwrotem. 
  4. W terminie nie późniejszym niż na 7 dni przez rozpoczęciem Wydarzenia, na który dokonano zapisu, Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Wydarzeniu. Rezygnacji dokonuje się w sposób przewidziany dla odstąpienia od umowy. Dniem rezygnacji z Wydarzenia jest dzień doręczenia Organizatorowi informacji o rezygnacji na adres: [email protected]
  5. W przypadku gdy rezygnacja z Wydarzenia, o której mowa w ust. 4 powyżej, dokonywana jest po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy, Organizator nie zwraca otrzymanych płatności. W takim przypadku Organizator może scedować pakiet startowy Uczestnika na nowego Uczestnika, przy czym wiąże się to z dodatkową jednorazową opłatą administracyjną w wysokości 10 zł (niezależnie od ilości scedowanych pakietów startowych). 

 

DZIAŁANIE BIURA ZAWODÓW 

Proces weryfikacji w Biurze Zawodów 

Weryfikacja na festiwal następuje w godzinach otwarcia Biura Zawodów. Weryfikacja na wyścig powinna nastąpić najpóźniej 1h przed startem.

Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem (takie jak: dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku. W przypadku okazania dokumentu, który nie odpowiada wymogom identyfikacji, Organizator ma prawo odmówić uczestnikowi wzięcia udziału w wyścigu, bez zwrotu dokonanej opłaty za uczestnictwo. Zaleca się, aby zawodnik posiadał potwierdzenie przelewu opłaty wpisowej na konto Organizatora.

Uczestnik może upoważnić inną osobę do odbioru pakietu startowego. Warunkiem uznania upoważnienia jest pisemna zgoda i podpis osoby, której ten pakiet przysługuje oraz podpisanie protokołu odbioru przez osobę upoważnioną.

DEPOZYT 

Organizator zapewnii możliwość złożenia swoich rzeczy do depozytu znajdującej się w Miasteczku Zawodów.

- Możesz przechowywać swoje rzeczy w naszym depozycie, a po wyścigu ponownie je odebrać 

-  Godziny pracy depozytu będą podane w oddzielnej informacji

- Depozyt jest bezpłatny

- Zalecamy składanie do depozytu na czas wyścigu samych kluczy do samochodów.

-klucze do samochodów będą przechowywane w specjalnie przygotowanym do tego miejscu.

- Maksymalny rozmiar to 35 cm x 50 cm lub 35 litrów. Nie przyjmujemy toreb podróżnych

Przybliżone godziny otwarcia biura zawodów:

Sobota - 8:00 - 19:00

Niedziela - 8:00 - 21:00

 

ZASADY ZAWODÓW, HARMONOGRAM ORAZ KLASYFIKACJĘ

 

Pełen harmonogram i limity zawodników na falę możesz zobaczyć w odpowiedniej sekcji na stronie dedykowanej wydarzenia.

Zasady zawodów:

 1. Starty OPEN
  1. Starty zawodników odbywają się co 4 minuty
  2. Podczas jednego startu w wyścigu bierze udział 4 zawodników na równoległych torach
  3. Uczestnicy mają 3 minuty na pokonanie toru
  4. Każdy uczestnik ma mierzony czas pokonania toru, który jest dodawany do klasyfikacji generalnej
  5. Uczestnicy rywalizują ze sobą pokonując kolejne przeszkody na torze
  6. Nie zaliczenie przeszkody skutkuje przymusem powtarzaniem do momentu pokonania przeszkody, rezygnacji lub po przekroczeniu regulaminowego czasu 
  7. Zawodnik, który pokona tor jako pierwszy wygrywa - za ukończenie uznaje się przekroczenie linii mety i wciśnięcie guzika zatrzymującego pomiar czasu.
  8. Każdy uczestnik w ramach pakietu startowego ma 2 starty. Starty odbywają się w ramach 1 fali startowej co 42 minuty.
  9. Spośród zawodników fal Open Adult wyłonionych zostanie kolejno 50 kobiet i 50 mężczyzn, które będą miedzy sobą rywalizować o możliwość wejścia do finału.
  10. Do finału dostaje się 8 mężczyzn i 8 kobiet, które rywalizują ze sobą o poszczególne miejsca.
  11. W ramach klasyfikacji dziecięcej i junior również przewidziane są finały, z tym, że kwalifikacja następuje bezpośrednio po startach fal Open.

 

Harmonogram zawodów

 1. Harmonogramy zawodów zależne są od edycji i dostępne są w ramach podstrony wydarzenia.

 

 

KLASYFIKACJE

  1. Będą prowadzone następujące klasyfikacje:
   1. ADULT MEN&WOMEN
   2. JUNIOR MEN&WOMEN
   3. KIDS  MEN&WOMEN - kat. 6-9 lat
   4. KIDS MEN&WOMEN - kat. 10-13 lat

Oficjalne wyniki zamieszczone zostaną na stronie zawodów www.wyniki.b4sport.pl 

 

NAGRODY

 1. Przewidziano następujące nagrody:
  1. ADULT MEN i ADULT WOMEN za miejsca 1-3  otrzymują nagrody pieniężne i rzeczowe - za 1 miejsce - 500zł, za 2 miejsce - 250zł, za 3 miejsce 100zł
  2. JUNIOR MEN i JUNIOR ADULT za miejsca 1-3 otrzymują nagrody rzeczowe
  3. OPEN KIDS  Kobiet i OPEN KIDS MEN 10-13 lat za miejsca 1-3  otrzymują nagrody rzeczowe
  4. OPEN KIDS  Kobiet i OPEN KIDS MEN 6-9 lat za miejsca 1-3  otrzymują nagrody rzeczowe
 2.  Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie w trakcie dekoracji podczas ceremonii wręczania nagród lub w biurze zawodów podczas Wydarzenia..
 3. Po przekroczeniu terminu odbioru nagrody, nie ma możliwości jej odbioru, a nagroda zostaje przeznaczona na cele charytatywne.

ŚWIADCZENIA

 W ramach wpisowego na Wydarzenie każdy z Uczestników otrzymuje:

  1. Możliwość wzięcia udziału w wyścigu 
  2. Dwa starty w ramach 1 fali startowej
  3. Opaski identyfikacyjne z  numerem startowym
  4. Opaska silikonowa NINJARUN by Hunt Run
  5. Depozyt z workiem na rzeczy na czas wyścigu
  6. Elektroniczny pomiar czasu 
  7. Profesjonalna opieka medyczna przez cały okres trwania festiwalu
  8. Ubezpieczenie

 

BEZPIECZEŃSTWO

 

  1. Organizator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Uczestnikom bezpieczeństwa w trakcie wyścigu. W szczególności Organizator zapewnia dostęp do podstawowej pomocy medycznej w razie urazów powstałych w trakcie lub w związku z wyścigiem. 
  2. Ze względu na charakter Wydarzenia, Uczestnik powinien liczyć się z powstawaniem otarć, zadrapań, a także drobnych ran powierzchniowych podobnego typu. Warunki atmosferyczne mogą sprzyjać urazom kończyn, przemoczeniu, a także hipotermii. Odpowiedzialność za powstałe urazy i konsekwencje wychłodzenia organizmu ponosi wyłącznie Uczestnik. Uczestnik bierze udział w Wydarzeniu na własną odpowiedzialność. 
  3. Niezależnie od powyższego Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy zawodników, którzy w jego ocenie wymagają interwencji medycznej, natychmiastowego ogrzania organizmu lub opieki w innym zakresie. 
  4. Przez wzgląd na bezpieczeństwo pozostałych Uczestników zakazuje się startu w butach kolcach lub butach z kolcami. 
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa startu Uczestnikowi, który znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających, agresywnemu, w stroju zagrażającym bezpieczeństwu (m.in. buty z kolcami), a także podejmującemu jakiekolwiek działania, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu pozostałych Uczestników, przedstawicieli Organizatora, sponsorów i partnerów wydarzenia. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu wpisowego. 

 

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (oraz późniejszymi zmianami) zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia zapisów na NINJA RUN by HUNT RUN i udziału w nim. Organizator zapewnia, iż dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji przedsięwzięcia oraz dla celów marketingowych Organizatora. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Uczestnik Wydarzenia ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

 

 OCHRONA WIZERUNKU MARKI HUNT RUN i FUNDACJI SPORTOWE HORYZONTY

 Uczestnicy NINJA RUN by HUNT RUN wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w materiałach foto i wideo zamieszczanych zarówno na stronie, portalach społecznościowych i materiałach marketingowych.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

  1. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania wyścigu przez uczestnika są ostateczne i niezmienne. Nie podporządkowanie się decyzjom służb medycznych i mundurowych grozi konsekwencjami prawnymi oraz poniesieniem wszelkich kosztów związanych z możliwymi interwencjami.
  2. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych.
  3. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie używania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego. Zawodnicy, którzy spowodują zagrożenie dla innych zawodników (podtapianie, deptanie, agresywne przepychanie itp.) zostają zdyskwalifikowani z zawodów dożywotnio i mogą ponieść konsekwencje prawne swoich czynów. 
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione przedmioty na terenie imprezy.
  5. Uczestnicy imprezy odpowiadają majątkowo za szkody wyrządzone Organizatorowi albo innym uczestnikom podczas imprezy.
  6. Na trasie i w jej pobliżu zabrania się używania pojemników szklanych i innych przedmiotów stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia zawodników lub kibiców.
  7. Na mecie zawodów znajdować się będzie strefa zawodnika. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia służbę medyczną.
  8. Ostateczne zamknięcie list startowych na zawody nastąpi w dniu imprez w razie nie wyczerpania się pakietów startowych.
  9. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
  10. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
  11. Osoby bez opasek identyfikacyjnych poruszające się po trasie imprezy będą usuwane przez obsługę techniczną.
  12. Wszystkie sprawy sporne dotyczące wyników  zawodów rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
  13. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
  14. Regulamin nie jest wersja ostateczną i może zostać zmieniony do dnia 01.12.2019. Aktualna wersja regulaminu publikowana jest na stronie internetowej : www.huntrun.pl Wiążące wersje regulaminu dla NINJA RUN by HUNT RUN będą publikowane oficjalnie na 7 dni przed Wydarzeniem.

 

Oświadczenie uczestnika

ð     Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem NINJA RUN by HUNT RUN i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach realizacji przedsięwzięcia; w tym publikowanie moich danych na listach startowych i listach wyników zawodów,  oraz dla celów marketingowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych

ð     Oświadczam, że jestem świadomy charakteru Wydarzenia i zagrożeń z nim związanych, jego zasad i warunków oraz potwierdzam, że jestem świadom swojego stanu zdrowia i że mój stan zdrowia w momencie startu pozwala mi na start, jestem zdolny do startu w wyścigach i startuję na własną odpowiedzialność.

ð     Oświadczam, że uczestniczę w NINJA RUN by HUNT RUN w pełni świadomy zagrożeń wynikających z charakteru wyścigów, i że startuję na własne ryzyko. Zobowiązuję się do zachowania zasad bezpieczeństwa by uchronić zdrowie własne oraz innych uczestników.

ð     Zwalniam z wszelkiej odpowiedzialność organizatora SAA Ideas Sp. z o.o. oraz Fundację Sportowe Horyzonty

(a także ich kierownictwo, wolontariuszy, świadczeniodawców) na wypadek strat, zranień, utraty zdrowia lub szkód związanych z moim uczestnictwem w NINJA RUN by HUNT RUN.

ð     Zgadzam się, aby wszystkie spory i kontrowersje związane z zawodami rozstrzygał Komitet Organizacyjny, którego postanowienia uznaję za definitywne i obowiązujące.

ð     Oświadczam także, że nie będę wnosić żadnych spraw, nie będę rozpoczynać żadnej procedury sądowej i nie będę żądać żadnego zadośćuczynienia przed sądem wobec Organizatora Wydarzenia.

ð     Zgadzam się na filmowanie mnie, na fotografowanie mnie, na wykorzystywanie moich danych obecnie i w przyszłości przez organizatorów zawodów dla potrzeb klasyfikacji i promocji.

ð     Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych o wszelkich innych imprezach i działaniach  drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną

ð     Zgadzam się, jako użytkownik końcowy, na wykorzystywanie końcowych urządzeń telekomunikacyjnych dla celów marketingowych.

Data

 

Imię i Nazwisko

 

NrStartowy

 

Podpis