Regulamin

Regulamin Hunt Run VIII, Kotelnica Białczańska 2018 z dn 31.12.2018

 

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w wydarzeniach o charakterze festiwali sportowo-muzycznych organizowanych przez SAA Ideas sp.z.o.o. z siedzibą w Warszawie.
  2. Dla celów promocji festiwalu używa się określenia „Hunt Run - Najdzikszy Bieg Sezonu” oraz w przypadku imprez masowych - “Aloha MUZIK”.
  3. Stroną promującą wydarzenia sportowe jest www.huntrun.pl oraz portale społecznościowe.
  4. Udział w każdym wydarzeniu jest całkowicie dobrowolny.
  5. Aktywny udział w każdym wydarzeniu sportowym jest możliwy - wyłącznie - po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją, założeniu konta w serwisie www.b4sportonline.pl przy rejestracji na wydarzenie oraz wyrażeniu odpowiednich zgód, złożenia odpowiednich oświadczeń i akceptacji wszystkich warunków uczestnictwa.
  6. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu przez Uczestnika jest obowiązkowe. 

CEL i MISJA IMPREZY

 

 

  1. Misja:
   1. Integrowanie ludzi z pasją i zapałem do aktywnego trybu życia poprzez:
   2. organizację 4-dniowego festiwalu sportowo muzycznego, podczas którego Uczestnicy mierzą się na trasach terenowych biegów z przeszkodami na 7 dystansach oraz mają możliwość skorzystania z 2 imprez masowych odbywających się odpowiednio 5 i 6 lipca
   3. propagowanie zdrowego, aktywnego i ekologicznego stylu życia (sprzątanie gór)
   4. promowanie miejscowości gospodarzy, Dzikiej Armii Hunt Run oraz lokalnych atrakcji turystycznych i sportowych
   5. kreowanie i propagowanie nowych trendów w organizacji imprez sportowo -  kulturalnych w Polsce

 

 

 

 

 

 • ORGANIZATOR

 

Organizator

SAA IDEAS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Relaksowa 37/28

02-796 Warszawa, Polska

 

Email: [email protected]

Oficjalna strona internetowa: www.HuntRun.pl

Fanpage: www.facebook.com/HuntRun

Instagram: https://www.instagram.com/bieghuntrun

Youtube: https://www.youtube.com/user/DirtHunterPL

 

 

TERMIN, SKRÓCONY HARMONOGRAM I MIEJSCE FESTIWALU

 

8 edycja festiwalu muzyczno-sportowego Hunt Run odbywać się będzie w terminie
4 - 7 lipca 2019 na Kotelnicy Białczańskiej

Poniżej zamieszczamy skrócony harmonogram festiwalu. Harmonogram może ulec zmianie. Pełen harmonogram ukaże się na 20 dni przed festiwalem

  1. Czwartek 4 lipca 2019, Kotelnica Białczańska, Białka Tatrzańska - otwarcie pola namiotowego, stref tematycznych i atrakcji dodatkowych na miejscu w tym m.in ślizgawki górskiej, wieczorne wykłady i impreza integracyjna dla wolontariuszy i pierwszych festiwalowiczów
  2. Piątek 5 lipca 2019, Kotelnica Białczańska - starty biegu Mocarny Dzik - 18 km, impreza wieczorna Aloha B4 Party, atrakcje dodatkowe przez cały dzień
  3. 6 lipca 2019, Kotelnica Białczańska, Białka Tatrzańska - Ranny Dzik 6 km (start o wybranej godzinie przez uczestnika 3:00 - 4:45) - obowiązkowe czołówki, stary Hardego Dzika - 10 km, impreza wieczorna Aloha MUZIK, podczas której na festiwalowiczów czekają koncerty, w tym m.in Nocnego Kochanka
  4. 7 lipca 2019, Kotelnica Białczańska, Białka Tatrzańska - starty Dobrego Dzika - 6 km, Małego Dzika - 4 km , Family Dzika - 4 km, Dziczka - 1km, dzień rodzinny

Miasteczko imprezy zlokalizowane będzie w oznaczonym miejscu w okolicy parkingu głównego Kotelnica Białczańska

 

 

PRZESZKODY

 

Na trasie każdego z biegów znajdują się przeszkody, których liczba i stopień trudności uzależniona jest od rodzaju wybranego przez Uczestnika biegu. Organizatorzy przewidują dwa rodzaje przeszkód:

 1. a) naturalne, takie jak m.in.kanały rzeczne, stawy, jeziora, rzeki, wzniesienia, góry, wąwozy, drzewa;
 2. b) sztuczne, takie jak m.in. ściany, liny, pajęczyny linowe, zasieki, zbiorniki z wodą, błotem.

 

 

UCZESTNICTWO

 

  1. W biegach i imprezach masowych mogą brać udział osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończą 18 lat, zzastrzeżeniem ust. 1 i 2 poniżej.
  2. Prawo startu w biegach nazwanych jako: Hardy Dzik, Ranny Dzik, Dobry Dzik i Mały Dzik mają również osoby, które najpóźniej w dniu rozpoczęcia biegu ukończą 16 lat, pod warunkiem złożenia w dniu rozpoczęcia wydarzenia sportowego w biurze zawodów zgody na uczestnictwo w wydarzeniu podpisanej przez opiekuna prawnego Uczestnika (osobista obecność w biurze zawodów i potwierdzenie tożsamości opiekuna dokumentem ze zdjęciem są obowiązkowe).
  3. Prawo do startu w biegach:
  4. - Dziczek mają małoletni, którzy w dniu rozpoczęcia biegu mają ukończone conajmniej 4 lata i nie więcej niż 10 lat,
  5. - Family Dzik mają małoletni i dorośli , którzy w dniu rozpoczęcia biegu mają ukończone co najmniej 10 lat,
  6. pod warunkiem złożenia w dniu rozpoczęcia wydarzenia sportowego
   w biurze zawodów zgody na uczestnictwo w wydarzeniu podpisanej przez opiekuna prawnego dziecka (osobista obecność w biurze zawodów i potwierdzenie tożsamości opiekuna dokumentem ze zdjęciem są obowiązkowe).
  7. Warunkiem udziału w każdym festiwalu jest każdorazowo:
  8. a) Założenie konta w serwisie www.b4sportonline.pl/Hunt_Run i wypełnienie formularza zgłoszeniowego;
  9. b) Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu;
  10. c) Akceptacja udziału na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości biegu, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia;
  11. d) Wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa powyżej;
  12. e) Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika w przekazach medialnych oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów.

 

 

ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

 

  1. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania jego utrwalonego wizerunku w następujących formach:

−  Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,

−  Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom Organizatora egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie,

−  Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,

−  Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,

−  Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

−  Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,

−  Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,

−  Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w biegu w postaci zdjęć z trasy biegów.

  1. Rozpowszechnianie wizerunku, o którym mowa w pkt. 6 powyżej odbywa się w oparciu o zezwolenie, o którym mowa w art. 81 ust.
   1 zd. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zezwolenie jest udzielone przez Uczestnika poprzez akceptację niniejszego Regulaminu:
 1. a) podczas zapisu online na konkretny bieg na stronie

www.b4sportonline.pl/Hunt_Run

 1. b) podczas akceptacji online oświadczenia na stronie

www.b4sportonline.pl/Hunt_Run

 1. c) podczas podpisania oświadczenia w formie papierowej przed startem.
  1. Zezwolenie udzielone przez Uczestnika w powyższy sposób jest oświadczeniem woli wyrażonym w rozumieniu art. 60 k.c. w związku
   z art. 81 ust. 1 zd. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawa pokrewnych.
  2. Oświadczenie woli – zezwolenie nie może być swobodnie cofnięte po wyrażeniu i zrealizowaniu Festiwalu, gdyż zgodnie z art. 61 § 1 zd. 2 k.c. odwołanie oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.
  3. Przetwarzanie wizerunku Uczestnika nie narusza przepisów RODO
   i odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z którym: „Przetwarzanie jest zgodne z prawem,gdy jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią”.
  4. Lista oficjalnych partnerów Organizatora i sponsorów, którzy mogą publikować wizerunek Uczestnika dostępna jest na Stronie internetowej Organizatora.

 

 

ZASADY ZAPISÓW

 

  1. Limit uczestników jest ustalany oddzielnie dla każdego biegu i jest opisany w rodziale HARMONOGRAM STARTÓW I LIMITY ZAWODNIKÓW NA FESTIWALU niniejszego regulaminu.
  2. Warunkiem zapisania się na bieg jest założenie konta w serwisie www.b4sportonline.pl/Hunt_Run ,wypełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na stronie internetowej i uiszczenie wpisowego.
  3. Dokonując zapisu na bieg Uczestnik wskazuje datę startu oraz formułę w jakiej będzie uczestniczył w biegu; ponadto Uczestnik wskazuje preferowaną przez niego godzinę (serię startu). Przy każdej fali system wskaże ilość wolnych miejsc na daną falę, a przypadku wyczerpania się miejsc zablokuje możliwość rejestracji na daną godzinę
  4. Zapisy na bieg z gwarancją otrzymania wszystkich świadczeń przyjmowane są do 20.06.2019
  5. Dokonanie zapisu w terminie późniejszym jest możliwe w miarę dostępności miejsc, przy czym Organizator nie gwarantuje kompletności pakietu startowego osobom, które dokonają zapisu po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4 powyżej.
  6. Zapisy online zamykane są 20.06.19 przed danym biegiem. Po tym terminie Uczestnik może dokonać zapisu wyłącznie w biurze zawodów danego biegu.

 

 

 

OPŁATA STARTOWA

  1. Wysokość wpisowego uzależniona jest od terminu zapisu na bieg oraz rodzaju biegu, przy czym ostateczna jej wysokość uzależniona jest od daty dokonania płatności, nie zaś od daty wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
  2. Wysokość wpisowego dla każdego biegu określona została w Cenniku opublikowanym na stronie internetowej.
  3. Wpisowe należy wpłacić w terminie 2 dni licząc od dnia rejestracji, jednak nie później niż 20.06.2019 przez system szybkiej płatności umieszczony na Stronie internetowej przy zapisie. Po upływie terminu, o którym mowa powyżej Organizator może przenieść nieopłacone zgłoszenie rejestracyjne do ostatniej serii danego biegu bez powiadomienia o tym Uczestnika. Możliwe jest też uiszczenie wpisowego w biurze zawodów gotówką, w ramach dostępności miejsc na wybrany bieg. Organizator ma prawo pobrać w takim przypadku dodatkową opłatę administracyjną.
  4. Organizator przewiduje zniżki dla zespołów/drużyn startujących w jednym biegu, których wysokość wskazana została w cenniku opublikowanym na Stronie internetowej.
  5. Zniżka dla zespołów/ drużyn za dany bieg jest realizowana poprzez rejestrację na stronie dla drużyn poprzez specjalny formularz kontaktowy.
  6. Po wysłaniu zgłoszenia rejestracyjnego i uiszczeniu opłaty uczestnik ma prawo edytować swoje dane osobowe w terminie nieprzekraczającym 20.06.2019.

 

Pełen cennik pakietów startowych festiwalu muzyczno-sportowego Hunt Run VIII:

 

 

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I REZYGNACJI Z UDZIAŁU
W BIEGU

 

  1. W terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy, przez co rozumie się dzień, w którym spełnione są łącznie następujące warunki – Uczestnik wypełnił formularz zgłoszeniowy i uiścił wpisowe, jednak każdorazowo nie później niż 20.06.2018 dni przed datą biegu, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Po upływie powyższych terminów prawo to wygasa.
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Organizatora – SAA Ideas sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o swojej decyzji. Informację taką należy przesłać drogą elektroniczną na adres: [email protected], przy czym powinna ona zawierać jednoznaczne oświadczenie o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy. Zwrot kwoty nastąpi na konto, z którego dokonana została płatność bądź na konto wskazane przez Konsumenta
  3. W przypadku odstąpienia od umowy Organizator zwróci wszystkie otrzymane od Uczestnika płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia, w którym zostanie on poinformowany o decyzji Uczestnika. Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów związanych ze zwrotem.
  4. W terminie nie późniejszym niż na 7 dni przez rozpoczęciem biegu, na który dokonano zapisu, Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa
   w biegu. Rezygnacji dokonuje się w sposób przewidziany dla odstąpienia od umowy. Dniem rezygnacji z biegu jest dzień doręczenia Organizatorowi informacji o rezygnacji na adres: [email protected] .
  5. W przypadku gdy rezygnacja z biegu, o której mowa w ust. 4 powyżej, dokonywana jest po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy, Organizator nie zwraca otrzymanych płatności. W takim przypadku Organizator może scedować pakiet startowy Uczestnika na nowego Uczestnika, przy czym wiąże się to z dodatkową jednorazową opłatą administracyjną w wysokości 35 zł (niezależnie od ilości scedowanych pakietów startowych).

 

 

PRZYBLIŻONE GODZINY OTWARCIA I DZIAŁANIE BIURA ZAWODÓW

 

4 lipca 17:00 - 21:00

5 lipca, 8:00 - 11:30 i 16:00 – 22:00

6 lipca 2018, 7:00 – 12:00 i 13:00 - 17:00

7 lipca 2018, 7:00 - 11:00

Godziny otwarcia biura zawodów mogą ulec zmianie, jeśli taka sytuacja wystąpi, Organizator poinformuje o tym najpóźniej do 7 dni przed zawodami.

 

W biurze zawodów wyznaczone będą specjalne stanowiska dla osób
z wypełnionym Oświadczeniem.

Proces weryfikacji w Biurze Zawodów

Weryfikacja na festiwal następuje w godzinach otwarcia Biura Zawodów. Weryfikacja na bieg najpóźniej 1h przed startem.

Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem (takie jak: dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku. W przypadku okazania dokumentu, który nie odpowiada wymogom identyfikacji, Organizator ma prawo odmówić uczestnikowi wzięcia udziału w festiwalu oraz w zawodach, bez zwrotu dokonanej opłaty za uczestnictwo. Zaleca się, aby zawodnik posiadał potwierdzenie przelewu opłaty wpisowej na konto Organizatora.

 

 

HARMONOGRAM STARTÓW I LIMITY ZAWODNIKÓW ORAZ GODZINY ZAMKNIĘCIA TRASY NA FESTIWALU

 

Pełen harmonogram i limity zawodników na falę możesz zobaczyć tutaj

Godziny zamknięcia trasy:

Piątek - 19:00
Sobota - 17:00
Niedziela - 16:00

 

KLASYFIKACJE

 

  1. Będą prowadzone następujące klasyfikacje:
  2. OPEN Kobiet i OPEN Mężczyzn
  3. Kategorie wiekowe Kobiet i Mężczyzn (Ranny Dzik/ Hardy Dzik/Dobry Dzik/Mocarny Dzik)
   1. 16/18 - 29
   2. 30-39
   3. 40-49
   4. 50-100+
  4. Drużynowa (w skład drużyny wchodzą min. 5 osób, liczy się czas 5 ciu najlepszych zawodników), zawodnicy zgłoszeni drużynowo klasyfikowani są również indywidualnie.

Oficjalne wyniki zamieszczone zostaną na stronie zawodów www.HuntRun.PL

Drużynę w biegu stanowi minimum 5 osób. Opłaty należy dokonywać drużynowo lub indywidualnie poprzez formularz zapisów dostępny na stronie https://www.huntrun.pl/p/glowna-kluby-fitness-crossfit-biegowe

 

 

NAGRODY

 

 1. Przewidziano następujące nagrody:
  1. OPEN otrzymują nagrody rzeczowe
  2. Kategorie wiekowe otrzymują nagrody rzeczowe
  3. Drużynowe za miejsca I-III w klasyfikacji  drużynowej otrzymują nagrody rzeczowe
  4. Każdy uczestnik otrzyma medal z zawodów na mecie. 
 2.  Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie w trakcie dekoracji podczas ceremonii wręczania nagród lub w biurze zawodów nie później niż do dnia 07.07 do godziny 11:00. 
 3. Uczestnik może upoważnić inną osobę do odbioru pakietu. Warunkiem uznania upoważnienia jest pisemna zgoda i podpis osoby, której ta nagroda przysługuje oraz popisanie protokołu odbioru przez osobę upoważnioną.
 4. Po przekroczeniu terminu odbioru nagrody, nie ma możliwości jej odbioru, a nagroda zostaje przeznaczone na cele charytatywne.

ŚWIADCZENIA

 

  1. Medal na mecie - inny na każdy dystans
  2. Jeden z gadżetów do wyboru - koszulka, chusta
  3. Naklejka Hunt Run (10cm x 10cm)
  4. Depozyt z workiem na rzeczy na czas biegu
  5. Elektroniczny pomiar czasu - Mocarny Dzik, Ranny Dzik, Hardy Dzik, Dobry Dzik
  6. Posiłek regeneracyjny - hot dog lub zupa do wyboru
  7. Folia NRC na mecie
  8. Dostęp do pryszniców i sanitariatów po biegu
  9. Wejście na piątkową imprezę integracyjną B4 Aloha Party
  10. Zniżka na bilet wstępu na sobotnią imprezę masową Aloha MUZIK, podczas której zagra m.in. Nocny Kochanek
  11. Profesjonalna opieka medyczna przez cały okres trwania festiwalu
  12. Dostęp do wszystkich atrakcji dodatkowych (Piana Party, ślizgawka itp.) w strefie festiwalowej przez cały okres trwania festiwalu
  13. Punkty odżywcze na trasie
  14. Punkty nawadniające na trasie

 

 

BEZPIECZEŃSTWO

 

  1. Organizator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Uczestnikom bezpieczeństwa w trakcie biegu. W szczególności Organizator zapewnia dostęp do podstawowej pomocy medycznej w razie urazów powstałych w trakcie lub w związku z biegiem.
  2. Ze względu na charakter biegu, Uczestnik powinien liczyć się z powstawaniem otarć, zadrapań, a także drobnych ran powierzchniowych podobnego typu. Warunki atmosferyczne mogą sprzyjać urazom kończyn, przemoczeniu, a także hipotermii. Odpowiedzialność za powstałe urazy i konsekwencje wychłodzenia organizmu ponosi wyłącznie Uczestnik. Uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność.
  3. Niezależnie od powyższego Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy zawodników, którzy w jego ocenie wymagają interwencji medycznej, natychmiastowego ogrzania organizmu lub opieki w innym zakresie.
  4. Przez wzgląd na bezpieczeństwo pozostałych Uczestników zakazuje się startu w butach kolcach lub butach z kolcami.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa startu Uczestnikowi, który znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających, agresywnemu, w stroju zagrażającym bezpieczeństwu (m.in. buty z kolcami), a także podejmującemu jakiekolwiek działania, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu pozostałych Uczestników, przedstawicieli Organizatora, sponsorów
   i partnerów wydarzenia. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu wpisowego.

 

 

 

 

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (oraz późniejszymi zmianami) zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia zapisów na Hunt Run – Polowanie na Biegaczy i udziału w nim. Organizator zapewnia, iż dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji przedsięwzięcia oraz dla celów marketingowych Organizatora. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Uczestnik biegu ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

 

 

OCHRONA WIZERUNKU MARKI HUNT RUN

 

Uczestnicy biegu Hunt Run – Polowanie na Biegaczy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w materiałach foto i wideo zamieszczanych zarówno na stronie, portalach społecznościowych i materiałach marketingowych.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

  1. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu przez uczestnika są ostateczne i niezmienne. Nie podporządkowanie się decyzjom służb medycznych i mundurowych grozi konsekwencjami prawnymi oraz poniesieniem wszelkich kosztów związanych z możliwymi interwencjami.
  2. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych.
  3. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie używania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego. Zawodnicy, którzy spowodują zagrożenie dla innych zawodników (podtapianie, deptanie, agresywne przepychanie itp.) zostają zdyskwalifikowani z zawodów dożywotnio i mogą ponieść konsekwencje prawne swoich czynów.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione przedmioty na terenie imprezy.
  5. Uczestnicy imprezy odpowiadają majątkowo za szkody wyrządzone Organizatorowi albo innym uczestnikom podczas imprezy.
  6. Na trasie i w jej pobliżu zabrania się używania pojemników szklanych i innych przedmiotów stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia zawodników lub kibiców.
  7. Na mecie zawodów znajdować się będzie strefa zawodnika. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia służbę medyczną.
  8. Ostateczne zamknięcie list startowych na zawody nastąpi w dniu imprez w razie nie wyczerpania się pakietów startowych.
  9. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
  10. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
  11. Osoby bez numerów startowych poruszające się po trasie imprezy będą usuwane przez obsługę techniczną.
  12. Wszystkie sprawy sporne dotyczące wyników  zawodów rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
  13. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
  14. Regulamin nie jest wersja ostateczną i może zostać zmieniony do dnia 01.09.2018. Aktualna wersja regulaminu publikowana jest na stronie internetowej biegu: www.HuntRun.PL Wiążące wersje regulaminu dla biegu na Kotelnicy będą publikowane oficjalnie na 7 dni przed biegiem.

 

Regulamin Pola Namiotowego

Regulamin Pola Namiotowego jest ustanowiony poprzez dodatkowy regulamin.

 

Oświadczenie uczestnika

ð     Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Hunt Run – Polowanie na Biegaczy 2019 i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach realizacji przedsięwzięcia; w tym publikowanie moich danych na listach startowych i listach wyników zawodów,  oraz dla celów marketingowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych

ð     Oświadczam, że jestem świadomy charakteru biegu i zagrożeń z nim związanych, jego zasad i warunków oraz potwierdzam, że jestem świadom swojego stanu zdrowia i że mój stan zdrowia w momencie startu pozwala mi na start, jestem zdolny do startu w biegu i startuję na własną odpowiedzialność.

ð     Oświadczam, że uczestniczę w Hunt Run Polowanie na Biegaczy 2019 w pełni świadomy zagrożeń wynikających z charakteru biegu, i że startuję na własne ryzyko. Zobowiązuję się do zachowania zasad bezpieczeństwa by uchronić zdrowie własne oraz innych uczestników.

ð     Zwalniam z wszelkiej odpowiedzialność organizatora SAA Ideas Sp. z o.o.
(a także ich kierownictwo, wolontariuszy, świadczeniodawców) na wypadek strat, zranień, utraty zdrowia lub szkód związanych z moim uczestnictwem w Hunt Run – Polowanie na Biegaczy.

ð     Zgadzam się, aby wszystkie spory i kontrowersje związane z zawodami rozstrzygał Komitet Organizacyjny, którego postanowienia uznaję za definitywne i obowiązujące.

ð     Oświadczam także, że nie będę wnosić żadnych spraw, nie będę rozpoczynać żadnej procedury sądowej i nie będę żądać żadnego zadośćuczynienia przed sądem wobec Organizatora Biegu.

ð     Zgadzam się na filmowanie mnie, na fotografowanie mnie, na wykorzystywanie moich danych obecnie i w przyszłości przez organizatorów zawodów dla potrzeb klasyfikacji i promocji.

ð     Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych o wszelkich innych imprezach i działaniach  drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną

ð     Zgadzam się, jako użytkownik końcowy, na wykorzystywanie końcowych urządzeń telekomunikacyjnych dla celów marketingowych.

Data

 

Imię i Nazwisko

 

NrStartowy

 

Podpis